شماره کارت های ما

خانه » شماره کارت های ما

شماره کارت های ما

 

 

نام بانکشماره کارت
بانک ملی               ۶۰۳۷۹۹۷۲۵۴۹۷۴۹۴۳
بانک ملت                ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۱۳۴۹۶۱۰
بانک صادرات          ۶۰۳۷۶۹۱۵۸۰۰۳۶۸۹۵
بانک سپه              ۵۸۹۲۱۰۱۰۱۴۱۹۲۶۹۰
بانک مهر ایران۶۰۶۳۷۳۱۰۶۰۳۴۳۶۷۱

کلیه شماره کارت ها به  نام «مجید شیر محمدی» است.