شماره حسابهای ما

شماره حساب بانک ملی                 0341927035002                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملی               6037997254974943


شماره حساب بانک ملت                       3333043111                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک ملت                6104337951349610


شماره حساب بانک صادرات              0332421415004                     به نام مجید شیر محمدی

شماره کارت بانک صادرات           6037691580036895


شماره کارت بانک سپه                5892101014192690                    به نام مجید شیر محمدی


شماره کارت بانک سینا                6393461010203772                    به نام مجید شیر محمدی


شماره کارت بانک شهر                5047061015985829                    به نام مجید شیر محمدی


توجه: جهت پرداخت وجه نیاز به تکمیل همه موارد نیست

 

پرداخت آسان وجه به حساب  ما

[ErimaZarinpalDonate]